މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024

          ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޖުލައި މަހުގެ 10 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024" ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

           މި މުބާރާތުގައި ޓީމްތައް ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާއެކުގައިވާ ގޫގުލް ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު 06 ޖޫން 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު މި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ގޫގުލް ފޯމް ލިންކް: https://forms.gle/mvetijG4YAfd33wy5

 

            ވީމާ،  މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ. 

22 މޭ 2024
ހޯދާ