ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
.ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު 'ރަހަދޫ' ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ

           ޏ.ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު، "ރަހަދޫ" އެވެ ކިޔާ ގޯއްޗަށް 2009 ސެޕްޓެންބަރު 29 ގައި ހަދާދެވިފައިވާ ނަންބަރު (R-6)108/2009ގ. ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ، މިދެންނެވި "ރަހަދޫ" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2024 މޭ 28 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

22 މޭ 2024
ހޯދާ