ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތް ހޯދުން.

   ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން އަވަށު އުނަކެޑެ މިސްކިތުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހުރި ނަންބަރު 04 ޖަހާފައިވާ ރުކުގެވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

   ވީމާ، މިރުކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 2024 މޭ 27 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން އެއީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ރުކެއްކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއި އެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން (ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީސް) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

22 މޭ 2024
ހޯދާ