ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެތަމެޓިކްސް ޓީޗަރ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މިސްކޫލުން އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ މެތަމެޓިކްސް ޓީޗަރ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރީމެވެ.

ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 27 މެއި 2024 13:00 ކުރިން[email protected] އަށްމެއިލް

ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

22 މޭ 2024
ހޯދާ