ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) ޓްރޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް، ކ. މާލެ

މިއެޖެންސީއިން ޢިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިްގް ނަތީޖާ ޝީޓް

 

ޢިއުލާން ނަންބަރ: 77/IUL)434-HR/434/2024)

ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލެވުނު ޑިވިޝަން، ސެކްޝަން، ޔުނިޓް: ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ / ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން (ޓްރޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް)، ކ. މާލެ

މަޤާމް:  ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) 

 

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (A2 Sheet) މިއިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 21 މެއި 2024 އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected] އަށެވެ.

21 މޭ 2024
ހޯދާ