އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޯޓް ކްރޫ

މަޤާމް: ބޯޓް ކްރޫ
ބޭނުންވާ ޢަދަދު:  04
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން: އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު
ވަޒީފާގެ މުއްދަތު:  1 އަހަރު (1 އަހަރު ފަހުން މަސައްކަތުގެ އަޙްލާޤާއި ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ދާއިމީ ކުރެވޭނެ).
މުސާރަ: 12،000 އާއި 15،000 ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް ލިބޭނެ
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:
 • ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ކުރުން.
 • އުޅަނދުގެ ކޮންޑިޝަން ރަނގަޅަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތައް ކެޕްޓަނުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުރުމާއި މަރާމާތުތަކާއި ޑެއިލީ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރުން.
 • އުޅަނދުގައި ކުރާ ދަތުރުތަކަކީ އަމާން ރައްކާތެރި ދަތުރަކަށްހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 • ދަތުރަށް ފުރީއްސުރެ ދަތުރު ނިމުމާއި ހަމަޔަށް އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ ޕަސެންޖަރުންނާއި މުދަލުގެ އެންމެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިޝަން އާއި ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި މުއާހަދާތަކަށް ފުރިހަމަޔަށް އިޙްތިރާމްކުރުން.
 • ބަނދަރުތަކުގައި އަޅާފައިވާ ވަގުތު ތަކުގައާއި އުޅަނދު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ވަގުތު އުޅަދުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.
 • އުޅަނދަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޯފެން އަދި ތެޔޮ ބަންކަރ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތައް ކެޕްޓަނުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންކުރުން.
 • އުޅަނދުން އުފުލާ މުދަލާއި ޕަސެންޖަރުންގެ މައުލޫމާތު ލޮގްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ކެޕްޓަނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 • އުޅަނދުގައި އުފެދޭ ކުނި، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ނައްތާލުމާއި އުޅަނދުގެ ސާފްތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 • އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ކުންފުނީގައި ހެދިފައިވާ ޤަވައިދުތަކަށް ކިޔަމަންވުން.
ަރުތު (ތަޢުލީމު، ތަމްރީނު އަދި ތަޖްރިބާ):
 • ފަޅުވެރިކަމުގެ ސަނަދު އޮތުމާއެކު ކަނޑުމަތީގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު އުޅަނދު އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ފަޅުވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.
 • ދިވެހި ބަހުންނާއި އިގިރޭސިބަހުން ލިޔެކިޔަން އެނގުން.
 • ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
 • ބޭސިކް ފަޔާރ ފައިޓިންގ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
 • ޖިނާއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުމާއިއެކު ފާއިތުވީ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑެއްނެތުން.
ހުނަރު: (މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރު)
 • ފަޅުވެރިކަމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުން.
 • ކަނޑުމަތީގައި ގިނަވަގުތު އުޅުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުމާއިއެކު ރަގަޅަށް ފަތަންއެނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • ސިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ
 • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު/ އައި.ޑީ.ކާޑް ކޮޕީ
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި)
 • ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އެފަރާތުގެ ލިޔުން.

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 27 މެއި 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 16:00ގެ ކުރިން  [email protected]  ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

21 މޭ 2024
ހޯދާ