ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ހިންގަމުންގެންދާ އޮފީސް އިމާރާތުގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޓައިލްސް ކާޕެޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު (IUL)221-ASS/221/2024/14 (މި އޮތޯރިޓީންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ހިންގަމުންގެންދާ އޮފީސް އިމާރާތުގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޓައިލްސް ކާޕެޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު މި އިއުލާނާއި އެއްހީރަސް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަސްމީ 3 ދުވަސްތެރޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 

21 މޭ 2024
ހޯދާ