ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކައުންޓިންގ ޓީޗަރ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް

އެކައުންޓިންގ ޓީޗަރ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް

މިސްކޫލުން އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޓީޗަރ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމު ކުރަމެވެ.

އޭ2 ޝީޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 23 މެއި 2024 ދުވަހުގެ 15:00 ކުރިން[email protected]އަށްމެއިލް

ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

21 މޭ 2024
ހޯދާ