ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގް މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ (ސީ.އެސް.11-2) ލީގަލް ސެކްޝަން، ކ. މާލެ


 

މި އެޖެންސީއިން ޢިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ރިސަލްޓް

 

ޢިއުލާން ނަންބަރ: 78/IUL)434-HR/434/2024)

ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލެވުނު ޑިވިޝަން، ސެކްޝަން، ޔުނިޓް: ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ، / ލީގަލް ސެކްޝަން، ކ. މާލެ

މަޤާމް: ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ (ސީ.އެސް.11-2)

20 މޭ 2024
ހޯދާ