ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( އެމް.އެސް 1) ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

20 މޭ 2024
ހޯދާ