ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް - IUL 35 (އިސްލާޙު ކުރެވިފައި)

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ IUL/HUR/1/2024/35 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 21 މެއި 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން މިސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3350710، 3350728 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 މޭ 2024
ހޯދާ