ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމރީ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް- IUL 22(އިސްލާހުކުރެވިފައި)

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ IUL/HUR/1/2024/22 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 21 މެއި 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން މިސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3350711، 3350728 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

18 މޭ 2024
ހޯދާ