ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރ، ކ. މާލެ

މިއެޖެންސީއިން ޢިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިްގް ނަތީޖާ ޝީޓް

 

ޢިއުލާން ނަންބަރ: 88/IUL)434-HR/434/2024)

ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލެވުނު ޑިވިޝަން، ސެކްޝަން، ޔުނިޓް: ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ / ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރ، ކ. މާލެ

މަޤާމް:  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3)

 

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (A2 Sheet) މިއިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 16 މެއި 2024 އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected] އަށެވެ.

16 މޭ 2024
ހޯދާ