ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓު - އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު  GS93/I/2024/07 އިއުލާންގައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ.

މިޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ 2024 މެއި 20 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމަކުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ

15 މޭ 2024
ހޯދާ