މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕޯސްޓް އޮފީހަށް އަންނަ ޕާރސަލް ސްކޭން ކުރާނެ ސްކޭން މެޝިނެއް ގަތުމާއި ގުޅޭ.

    މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް، މާލެ

   ދިވެހިރާއްޖެ                                                                                           

                                                                                                                                                                       ނަމްބަރު: PRC-MPL/IULAAN/2024/74

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

1. ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ޕޯސްޓް އޮފީހަށް އަންނަ ޕާރުސަލްތައް ސްކޭން ކުރާނެ ސްކޭން މެޝިނެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚްގައި މިކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރަންސް "ޓީ.އޯ.އާރް" މިއިޢުލާނާއެކު  އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 

2. ބިޑް ޕްރޮޕޯރސަލް ހުށަހެޅުން:

ތާރީޚް: 23 މެއި 2024  ގަޑި:. 14:00

އެޑްރެސް/ތަން: މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް 8ވަނަ ފަންގިފިލާ

   -  ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

  • މިބީލަމާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މިއިއުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
  • މިޢިއުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ރަސްމީގައިޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

     3009292 – ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

     އީމެއިލް: [email protected]

 

 

 

15 މެއި 2024

15 މޭ 2024
ހޯދާ