މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ މެއިލް ޑެލިވެރީ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ވެހިކަލްއެއް ހޯދުމާބެހޭ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

1. ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

މި ކުންފުނީގެ މެއިލް ޑެލިވެރީ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ވެހިކަލް އެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރަންސް "ޓީ.އޯ.އާރް" މިއިޢުލާނާއެކު  އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ.

އަދި މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު "ޓީ. އޯ. އާރް" ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.   

 

2. ބިޑް ޕްރޮޕޯރސަލް ހުށަހެޅުން:

ތާރީޚް: 23 މެއި 2024  ގަޑި:. 11:00

އެޑްރެސް/ތަން: މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް 8ވަނަ ފަންގިފިލާ

-   ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

  • މިބީލަމާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މިއިއުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
  • މިޢިއުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ރަސްމީގައިޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

    3009292 – ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

    އީމެއިލް: [email protected]

 

 

15 މެއި 2024

15 މޭ 2024
ހޯދާ