ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗަރ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް - IUL 46

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ IUL/HUR/1/2024/46 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 19 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން މިސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3350711، 3350728 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

15 މޭ 2024
ހޯދާ