މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނިން ނަގަމުންދާ ހެޗް ޕޮންޓޫން ހޭންޑްލިންގ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ

މި ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަސައްކަތައް ބަލައި، ކުންފުނިން ނަގަމުންދާ ހެޗް ޕޮންޓޫން ހޭންޑްލިންގ މަސައްކަތަށް ވަނީ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ.

ވީމާ، 01 ޖޫން 2024 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހެޗް ޕޮންޓޫން ހޭންޑްލިންގ ގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގު ނަގަމުން ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެކަން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ހުރިހާ ފަރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ދެންނެވީމެވެ.

14 މޭ 2024
ހޯދާ