ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އޯޑިއޯ އިންޖީނިއަރ

މި ވުޒާާރާގެ ނަންބަރު  (IUL)177-A1/177/2024/15އިޢުލާނައި ގުޅިގެން އޯޑިއޯ އިންޖީނިއަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާ އެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަސްތެރޭގައި މިވުޒާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

13 މޭ 2024
ހޯދާ