އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަޕޯޓް ސްޓާފް

މަޤާމް: ސަޕޯޓްސް ސްޓާފް 
ބޭނުންވާ ޢަދަދު: 03
މަޤާމުގެ ގިންތި:  ދާއިމީ

އަސާސީ މުސާރަ:

 • 4500 ރުފިޔާ 

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 • 1350 ރުފިޔާ

އެޓަންޑަންސް އެލަވަންސް:

 • 1125 ރުފިޔާ

ފިކްސްޑް އެލަވަންސް:

 • 1125 ރުފިޔާ
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް:
 • 675 ރުފިޔާ
އިތުރުގަޑި:

ހަމަޖެހިފައުވާ ޢުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:
 • ކުންފުންޏަށް ގެނެވޭ މުދަލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި އޮޑިދޯނިފަހަރު އަދި ޕިކަޕަށް އަރުވާ  ބޭލުން.
 • ކުންފުނިން ވިއްކާ މުދާ ކަސްޓަމަރ އަށް ޑެލިވަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
 • ކުންފުނީގެ ގުދަނަށް ގެނެވޭ މުދާ ސާފުކުރުމާއި އަދި ސޯޓްކޮށް ތަރުތީބު ކުރުން.
 • އޮފީހާއި ގުދަން ފޮޅާ ސާފުކުރުން، ދޮންނަށްޖެހޭ ތަންތަން ދޮވެ ސާފުކުރުން،ފާހާނާ ސާފްކުރުމާއި ގުދަނުގެ ދޮރުމަތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 • ކުންފުނީގެ ވެހިކަލް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދޮވެ ސާފުކުރުން.
 • ގުދަނުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 • މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރިކަންކަމުގައި އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޓްއަށް ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން ދިނުން.
 • ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ ކަންކަމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.
 • މީގެ އިތުރުންވެސް ކުންފުނީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނިން ޙަވާލުކުރެވޭ ވަޒީފާއާއި ގުޅުންހުރި އިތުރު މަސައްކަތްތައްކުރުން.
 ޝަރުތު:
 • ޖީ.ސީ.އީ/ އައި.ޖީ.ސީ.އެސް ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ
 • އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއިއެކު، މަޤާމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ހުނަރު /   ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން
 • މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  ހޯދާފައިވުން 
 • ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން
 • އުމުރުން 18 އަހަރާއި 49 އަހަރާ ދެމެދު
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ
 • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު/ އައި.ޑީ.ކާޑް ކޮޕީ
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި)
 • ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އެފަރާތުގެ ލިޔުން.

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00ގެ ކުރިން  [email protected]  ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

09 މޭ 2024
ހޯދާ