ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ލޯންޗް ޑްރައިވަ

މިހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރ BAH-AHR/BAH/2024/32(IUL) ( 30 އޭޕްރިލް 2024 ) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް މިޢިއުލާނާއިއެކު އާއްމު ކުރީމެވެ. މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 12 މެއި 2024 ގެ ކުރިން ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ސަރުކާރު ރަސްމީ ގަޑީގައި 6600256 އަށެވެ.

08 މޭ 2024
ހޯދާ