މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ. ހިރިމަރަދޫގެ އާރްއޯ ބިލްޑިންގްގެ ރެކްޓިފިކޭޝަން އަދި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިކުންފުނީގެ ފަރާތުންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި  އާރްއޯ ބިލްޑިންގްގެ ރެކްޓިފިކޭޝަން އަދި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުން ވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ މުހިންމު ޝަރުތުތައް:

  • ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
  • މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އައް ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.

 

 

ތަން

ގަޑި

ތާރީހް

ތަފްސީލް

ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ނުވަތަ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ (ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ބިލްޑިންގ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

14:30

06 މެއި 2024

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ނުވަތަ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ (ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ބިލްޑިންގ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

11:30

08 މެއި 2024

އަގު ހުށައެޅުން

 

ނޯޓް: އަގު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 

ޕްރޮކިޔުމެންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

05 މޭ 2024
ހޯދާ