ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޯދުމާ ގުޅޭ

30 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ