ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެގޮތުގެ A2 ޝީޓް (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ)

މިހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރ (IUL)BAH-AHR/BAH/2024/22( 01 މަރޗް 2024 ) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް ) އާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 05 މެއި 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މިހޮސްޕިޓަލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ

29 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ