ކިހާދޫ ސްކޫލް، ބ. ކިހާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އަރަބި ޓީޗަރ (ވޭޖް) މަޤާމްގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމުކުރުން

 

14 އޭޕްރިލް 2024 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު GS-131/IUL/2024/005 އާއި ގުޅިގެން އަރަބި ޓީޗަރ (ވޭޖް) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ[email protected] އަށެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2024

29 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ