މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފިސަރ ގރ.1 - ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާ

މަޤާމު: އޮފިސަރ ގރ.1  

 1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 10000.00 - 12000.00ރ އާއި ދެމެދު

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު  ގަޑީގެ   ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ

 ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ   އުނިކުރެވޭނެއެވެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ސެޓްފިކެޓް-3 ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވުމާއިއެކު 03 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ   ހޯދާފައިވުން 

 ނުވަތަ 

 ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލް ކޮށްފައިވުމާއިއެކު 01 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވުން

 ނުވަތަ

 ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 03 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވުން

 ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މީހެއްކަމުގައިވުން

 ގަޑި  އަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާމީހެއްކަމުގައިވުން

 ޝިފްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފަރާތަކަށްވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 އޮޕަރޭޝަން އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑެއިލީ އޮޕަރޭޝަން ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 05 މެއި 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު   ކުރެވޭ   ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ   ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު   ކުރެވޭނެއެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:[email protected]

25 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ