މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޫރުމިސްކިތު މަރާމާތާއިބެހޭ.

            ނޫރު މިސްކިތުގެ އުތުރުފަރާތައް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފެންޑާބައިގައިގެ 5 ކުޑަދޮރާއި، 2 ފާޚާނާގެ  ބޮޑުދޮރު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

            ވީމާ، މިއިޢުލާނާއެކު ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައިވާ މަސައްކަތްތައް ދޮރުތައް މިއިދާރާއިން ދިނުމުން ދޮރުތައް ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހޯދައިގެން މިމަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 02 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން " އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް " ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް ނުވަތަ [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއެކު މަސައްކަތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް ޢާއްމު ކުރީމެވެ.

 

            ވިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

25 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ