މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއިދާރައިން ދޭ މައޫލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ގޭޓަކާއި ގޮޑި އެއް ހަދައި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އިޢުލާން

މިއިދާރައިން ދޭ މައޫލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ގޭޓަކާއި ގޮޑި އެއް ހަދައި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        މި އިދާރާއިން ދޭމައުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ގޭޓަކައި ގޮޑިއެއް ހަދައި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 23 އޭޕްރިލް 2024 ވަނަދުވަހުގެ 11:00އަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އަގަކާއި،މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއަދަތު ބަޔާންކޮށް މިއިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވުންއެދެމެވެ. އަގު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި "ގޭޓާއި ގޮޑި ހެދުން"މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

                  ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ގޭޓާއި ގޮޑި ހެދުމުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް މިއިއުލާނާއި އެކު އާންމުކޮށްފައިވެވެ.

18 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ