މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއިދާރައިން ދޭ މައޫލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކެންވަސް ޕުރޭމް ހަދައި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

މިއިދާރައިން ދޭ މައޫލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކެންވަސް ޕުރޭމް ހަދައި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        މި އިދާރާއިން ދޭމައުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް ކެންވަސް ފުރޭމެއް ހަދައި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 23 އޭޕްރިލް 2024 ވަނަދުވަހުގެ 11:30އަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އަގަކާއި،މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއަދަތު ބަޔާންކޮށް މިއިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވުންއެދެމެވެ. އަގު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި "ކެންވަސް ފުރޭމް ހެދުން"މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

                  ކެންވަސް ފުރޭމް ހެދުމުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް މިއިއުލާނާއި އެކު އާންމުކޮށްފައިވެވެ.

17 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ