އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ (ދިވެހި) މަޤާމުގެ ސްކްރީނިން ސީޓް

މިމަދަރުސާގެ ނަންބަރު: IUL)MAI-109/MAI/2024/37) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ (ދިވެހި) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ސީޓް

17 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ