މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

  މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL)425-A1/A/2013/72 ގެ އިޢުލާނުގައިވާ ސީނިއަރ ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ/ އެމް.އެސް 1 ގެ މަޤާމަށް ޝަރުޠުހަމަވާމީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ މި މަޤާމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)425-A2/A/2013/96 (17 ޖޫން 2013) ގެ އިޢުލާނުގައި މި މަޤާމު އަލުން އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.    

19 ޖޫން 2013
ހޯދާ