ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2024 މާރޗް މަހު ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ކުރި ޚަރަދު ޢާންމުކުރުރުމާއި ބެހޭ

2024 މާރޗް މަހުގެ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ކުރި ޚަރަދުގެ ރިޕޯރޓްތައް ޢާންމުކުރީމެވެ.

 

  މިހެންވެ މިކަންޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

09 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ