ހޯރަފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

މި މަރުކަޒުގައި ހުރި ބައު ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

ނީލަމާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  1. ނީލަން ކިޔަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން: ހއ.ހޯރަފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި
  2. ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑި: 2024 އޭޕްރީލް 25 ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:15 ގައި
  3. ނީލަން ކިޔާ ތަކެތި ދައްކާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑި: 2024 އޭޕްރީލް 25 ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި
  4. ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް: ދުވަހު ނީލަމުގައި
  5. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނެ ނަންބަރު: 6500064 (ރަސްމީ ދުވަހުގެ 09:00 ން 12:00 އަށް)
  6. ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދެއްކުން: މަރުކަޒުގެ ރިސެޕްޝަންއަށް

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި، ނީލަން ފެށޭނެ އަގު މި އިޢުލާނާއިއެކު ހީރަސްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ މިމަރުކަޒުގެ ފޯނު ނަންބަރު: 6500064 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ މިމަރުކަޒުގެ އީމެއިލް [email protected]  އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް އަދި ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ހިއްޕަވާއިގެން މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަށް ގަޑިއަށް ޙާޞިރުވެ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ދެއްވުންއެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

14 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ