މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފިޠުރު ޢީދު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލުން

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެެވެ. ވީމާ، މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 09 އޭޕްރީލް 2024 ގެ 00:00 ގެ ނިޔަލަށް  [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

29   ރަމަޟާން    1445

08   އޭޕްރީލް     2024  

08 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ