މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
9 އަދި 10 އޭޕްރީލް 2024 ގައި ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމާ ގުޅޭ

ރަމަޟާން މަހު ގޭބިސީތަކުން ކުނިނެގުމަށް މިކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާވަލާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. 9 އަދި 10 އޭޕްރީލް 2024 ގައި ކުނިނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާވަލަށް އަންނަނިވި ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާތީ މިކަން އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ތާރީޚް

ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުނީގެ ބާވަތް

09 އޭޕްރީލް 2024

ގޭބިސީތަކުގެ ފަތްކުނި، ގެވަޅުކުނި

10 އޭޕްރީލް 2024

ބަދިގެ ކުނި، ނެޕީ، ޕެޑް

 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

29   ރަމަޟާން    1445

08   އޭޕްރީލް     2024  

08 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ