މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

       މި އޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، މި އޮފީހަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ އައިޕެޑް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަން ބޭނުންވެގެންކުރި ނަންބަރު (IUL)14-PR/1/2024/26(03މާރިޗު2024( އިޢުލާނުގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި މި އޮފީހުގެ ވެހިކަލް (G7009) މަރާމާތު ކުރުމަށް އެވޯޑުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

08 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ