ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުން - މާރިޗު 2024

ޕްރޮކިއުމަންޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުން - މާރިޗު 2024

 މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.47 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު މިކައުންސިލުން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދައިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލެވެ.

04 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ