ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިޝަންތަކުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން

 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިޝަންތަކުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު (ވާރޝަން 2023) ގެ 40 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ސްޕޯޓްސް އިވެންޓް ކޮމިޝަން، 41 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޝަން، 42 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާކެޓިންގ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކޮމިޝަން، 45 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހައި ޕާރފަމަންސް ވޮލީބޯލް ކޮމިޝަން، 46 ހައި ޕާރފަމަންސް ބީޗް ވޮލީބޯލް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

 

 

ވީމާ، ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޕޯޓްސް އިވެންޓް ކޮމިޝަން، ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޝަން، މާކެޓިންގ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކޮމިޝަން، ހައި ޕާރފަމަންސް ވޮލީބޯލް ކޮމިޝަން އަދި ހައި ޕާރފަމަންސް ބީޗް ވޮލީބޯލް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެމްބަރުން، މި އިޢުލާނާއެކުގައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކުރާ ލިއުންތަކާއެކު، 7 އެޕްރީލް 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް އީ-މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

03 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ