އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމިޝަނުން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު 1ން ފެށިގެން 31ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްޞީލު

އިޢުލާނު

 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ10.47  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު: 13P/CIR/2020/50 ގެ ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ކޮމިޝަނުން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު 1ން ފެށިގެން 31ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 10ގެ ޖަދުވަލު 1ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްސީލު މި އިޢުލާނާ އެއްހީރާސްކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

24 ރަމަޟާން 1445

03 އޭޕްރީލް 2024

03 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ