އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ:

     މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް މަހަކު 15000/- (ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އައުޓްސޯސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މިކަމަށް އެދި ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2024 އޭޕްރީލް 9 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމަށް އެދެމެވެ. އެއްފަރާތަކަށްވުރެއް ގިނަ ފަރާތުން ސިޓީ ހުށަހަޅާކަމަށްވާނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުން ނެގޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އައުޓްސޯސް ކުރަން ހޮވޭ ފަރާތާއެކު މިކައުންސިލުން 6މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެގްރީމަންޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު މި އިއުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓްގައިވާނެއެވެ.

 

            ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

02 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ