މިލަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ ( ކޮމްޕިއުޓަރ ސްޓަޑީޒް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓް

މިއިދާރާގެ ނަންބަރ GS69/IU/2024/06 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ ( ކޮމްޕިއުޓަރ ސްޓަޑީޒް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކޮށް ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް a[email protected] އަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

02 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ