ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ާއޭ.ޓޫ ޝީޓް އާންމުކުރުން - ކައުންސިލް އެިސިސްޓެންޓް (މިސްކިތް)

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (މިސްކިތް) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ޢާއްމުކުރުން

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL328-HR/328/2024/18 (21 ފެބުރުވަރީ 2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން " ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (މިސްކިތް) "، މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް

ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ. މި A2 ޝިޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ އިދާރާގެ އީމެއިލް: [email protected] އަށެވެ.  

 

 މިނަންބަރުގައި  ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ވަޒީފާގެ އިޢުލާނު ނަންބަރުގެ ފަހު ނަންބަރުގައި 19 ޖެހިފައިވާތީ 18 އަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު (IUL)328-HR/328/2024/27 :ނޯޓް

އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި

02 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ