ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް - (ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) - އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (އިޖުތިމާޢި މަރުކަޒު) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ޢާއްމުކުރުން

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL328-HR/328/2024/19 (21 ފެބުރުވަރީ 2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން " ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (އިޖުތިމާޢި މަރުކަޒު) "، މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް

ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ. މި A2 ޝިޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ އިދާރާގެ އީމެއިލް: [email protected] އަށެވެ.  

   މިނަންބަރުގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ވަޒީފާގެ އިޢުލާނު ނަންބަރުގެ ފަހު ނަންބަރުގައި 18 ޖެހިފައިވާތީ 19 އަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު (IUL)328-HR/328/2024/28 :ނޯޓް

.އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި

02 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ