މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.ފޭދޫ ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓުގެ އަކުރުތަށް ތައްޔާރުކޮށްދީ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން 

ށ.ފޭދޫ ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓުގެ އަކުރުތަށް ތައްޔާރުކޮށްދީ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

        މި އިދާރާއިން ދޭމައުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް ށ.ފޭދޫ ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓުގެ އަކުރުތަށް ތައްޔާރުކޮށްދީ ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 16 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ، ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް 28 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ފިނިވާމަގު/ށ.ފޭދޫ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 21 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި މިކައުންސިލްގެ މީޓިންރޫމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

28 މާރިޗު 2024
ހޯދާ