މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ދަށުން ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ޖުވެނައިލް ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރ' ގައި ހުރި 33 (ތިރީސް ތިނެއް) ލަކުޑި ދޮރު، އެލްމިނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ؛

އިޢުލާން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ދަށުން ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ޖުވެނައިލް ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރ'ގައި ހުރި 33(ތިރީސް ތިނެއް) ލަކުޑި ދޮރު، އެލްމިނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ؛

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ދަށުން ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ޖުވެނައިލް ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރ' ގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލަކުޑި ދޮރުތަކުގެ ތެރެއިން 33 (ތިރީސް ތިނެއް) ދޮރެއް އެލްމިނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

                ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާ އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން، އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ މި މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]އަށް 2024 އޭޕްރިލް 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 ގެ ކުރިން މެއިލް ކުރެއްވުންއެދެމެވެ. އަދި 2024 އެޕްރީލް 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރީޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ / ވެލާނާގެ 10 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

28 މާރިޗު 2024
ހޯދާ