މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެކޭނިކް ގރ.1 - ތިނަދޫ ފިލިންގ ޕްލާންޓް / ގދ. ތިނަދޫ

މަޤާމު: މެކޭނިކް ގރ.1

 1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ތިނަދޫ ފިލިންގ ޕްލާންޓް / ގދ. ތިނަދޫ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 10000.00ރ – 12000.00 އާއި ދެމެދު

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

 ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ   އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކޮއްފައިވުމާއި އެކު 1 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

 ނުވަތަ ގުޅޭދާއިރާ އަކުން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ހޯދާފައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 ޕްލާންޓުގެ މެއިންޓެނަންސް އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ވެހިކަލް ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހޯދާ   ހައްލުކުރުން.

 ތާވަލާ އެއްގޮތަށް  ވެހިކަލްތައް ސަރވިސްކުރުން.

 ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އިކްއިޕްމަންޓްތައް ދޮވެސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ރޭވުމާއި، ދުވަހުން ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމުން.

 ކުންފުނީގެ ސައިޓުތަކުގައި  ބޭނުން ކުރާ  ވެހިކަލްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެސައިޓްތަކަށް ގޮސް ހައްލު   ކުރުން   

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

ލިންކް: https://maldivegas.com/downloads/job-application-form

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން  (މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅޭ ވަޒީފާއެއް ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.) 

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް (ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން)

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 04 އޭޕްރީލް 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން އެޕްލިކޭޝަންސްތަކާއި، ހުށަހަޅަން އިސްވެދިޔަ ބަޔާންކުރެވުނު ހުށަހެޅުންތައް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ ތިރީގައި މިވާ އީމެއިލް:

 [email protected] 

އިތުރު މައުލޫމާތް ސާފްކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ ނަމްބަރ 3335614 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެެވެ

28 މާރިޗު 2024
ހޯދާ