ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިއިދާރާގެ (IUL)GS36/2024/009 އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށް  ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6640036 އަށެވެ.

27 މާރިޗު 2024
ހޯދާ