ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ 03 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން

މި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ 03 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)414/414/2024/47 އިޢުލާނާގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް 03 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 02 އެޕްރީލް 2024 ގެ 11:15 އަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

26 މާރިޗު 2024
ހޯދާ