މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓު އާއްމު ކުރުން- ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު:  (IUL)320-ADHR/320/2024/28 (04  މާރިޗް 2024) އިޢުލާންއާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓު މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

އަދި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެމުގައި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާނީ [email protected]  އަށެވެ.

15 ރަމަޟާން 1445

25 މާރިޗު 2024
ހޯދާ