އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ކޯރ ސްވިޗް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރުން!

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

 މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ކޯރ ސްވިޗް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު IUL123-A/123/2024/17ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށިގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، ދެންނެވިފައިވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2024 އޭޕްރީލް 17 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ 11:15ށް މި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ، މ.ފިނިފަރުގެ 07 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި، ސްޕެސިފިކޭޝަން މި އިޢުލާނާ އެއްހީރާސްކޮށްފައި ވާނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

14 ރަމަޟާން 1445

24  މާރިޗު  2024

 

24 މާރިޗު 2024
ހޯދާ